حمایت از اختراع

حمایت از اختراع با ثبت آن در اداره مالکیت صنعتی آغاز می شود. پس از ثبت، مالک حق انحصاری بهره برداری از اختراع را دارد و نقض آن توسط دیگران دارای عواقب قانونی نسبتا شدیدی نظیر الزام به جبران خسارت، حبس و جزای نقدی خواهد بود.

تخصص ما

:: ثبت ملی اختراع
:: ثبت بین المللی اختراع
:: وکالت دعاوی نقض حق اختراع
:: دادخواهی در مراجع و توقیف محصولات ناقض حق اختراع
:: وکالت دعاوی ابطال اختراع
:: تنظیم قراردادهای بهره برداری یا انتقال اختراع
:: مشاوره در تجاری سازی اختراعات و ارزش گذاری اختراع

اختراع قابل ثبت

اختراعی قابل ثبت است که جدید ، مبتکرانه و دارای کاربرد صنعتی باشد. اختراعی مبتکرانه است که از نظر افراد با اطلاع در آن حوزه، گام ابتکاری آن پذیرفته شده باشد. کاربرد صنعتی بدین معنی است که ایده در قالب محصول یا فرایند تولید محصول ظهور یابد و درعمل قابل ساخت و تولید باشد.
افشا و توصیف صحیح اختراع در هنگام تقاضای ثبت، از جمله عوامل مهم موفقیت اختراع است بطوریکه نقص در توصیف میتواند منجر به ابطال اختراع گردد.